Strandberg Energi AB värnar om din personliga integritet och hanterar personuppgifter med största försiktighet. Med vår integritetspolicy vi vill informera dig om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de uppgifter och data vi sparar hos oss. Den nya personuppgiftslagen innebär att du som kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du exempelvis skickar ett e-postmeddelande direkt till oss, via formulär på hemsidan eller kontaktar oss via telefon. Om du anlitar Strandberg Energi AB för våra tjänster och produkter och använder rotavdrag kommer vi behöva dina personuppgifter för att kunna redovisa detta till Skatteverket i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi behandlar informationen för att:

  • Kunna administrera avtalsrelationen, för att t.ex. kunna hantera betalningar av tjänster och försäljning av produkter hanterar vi kontaktuppgifter och/eller andra betalningsuppgifter.
  • Med syfte att kunna ge dig som kund en personlig service och vid sedvanlig kundrelationshantering behandlar vi administrativ information och kontaktuppgifter.

Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som gällande lagstiftning kräver, som t.ex. bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge lagen kräver (normalt 7 år). Vi sparar även dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, för att t.ex. kunna följa konsumenttjänstlagen. Lagstadgade krav styr då hur länge vi sparar dina uppgifter (normalt 10 år).

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Strandberg Energi AB säljer inte eller på annat sätt överför personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet där dessa parter håller informationen konfidentiell och i övrigt följer gällande personuppgiftslagstiftning. Vi bedömer det nödvändigt att dela information med t.ex. skatteverket för att ansöka om Rotavdrag, ansvarig för bokföring, revisor samt vid andra tillfällen där lagen kräver så.

Strandberg Energi AB är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (till exempel Google) när du besöker vår webbplats.

Rätt till tillgång av uppgifter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Du kan kontakta Strandberg Energi AB via e-postadress eller kontaktformulär på vår kontaktsida. Vi kan komma att behöva efterfråga fler uppgifter för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person. Om inte dessa krav kan tillgodoses krävs skriftlig förfrågan.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de anses vara felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att Strandberg Energi AB på något sätt behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss.

Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som behandlas av Strandberg Energi AB med undantag av följande situationer:

  • Om inget annat krävs enligt lag som t.ex. bokföring eller konsumenttjänstlag.
  • Du har ett pågående ärende hos oss eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Du har en obetald skuld hos Strandberg Energi AB, oberoende av betalningsmetod.

Rätt att neka till behandling av personuppgifter

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. Strandberg Energi AB fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Dock kan vi behöva begränsa vissa tjänster om vi saknar tillgång till uppgifterna.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Strandberg Energi AB har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att företagets behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Har du frågor gällande vår integritets- och personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Rickard Erdmann på rickard@strandbergenergi.se som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.